Regulamin strony internetowej

https://lolafasola.pl/

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin stanowi wykonanie obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr. 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami, dalej jako: u.ś.u.d.e.) oraz określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako: Usługi) za pośrednictwem strony internetowej https://lolafasola.pl/ (dalej jako: Strona) oraz warunki świadczenia tych Usług.
  • Podmiotem prowadzącym Stronę i jednocześnie właścicielem serwisu dostępnego na Stronie jest dietetyk Aleksandra Auguściak (dalej jako: Dietetyk).
  • Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://lolafasola.pl/w formie umożliwiającej jego utrwalenie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez użytkownika, który korzysta ze Strony.

 

 1. Definicje
  • Określenia użyte na potrzeby niniejszego Regulaminu, które są pisane dużą literą oznaczają:
   1. Cennik – ustalone opłaty za Usługi oraz gotowe produkty, w tym jadłospisy, zamieszczone na Stronie,
   2. Konsultacja – omówienie przez Dietetyka (Usługodawcę) ankiety żywieniowej, wyznaczenie celów dietetycznych, ustalanie szczegółów jadłospisu. Odbywa się za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość przez komunikator wybrany przez Pacjenta (Usługobiorcę),
   3. Pacjent – każda osoba fizyczna korzystająca z Usługi Konsultacji,
   4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lolafasola.pl/,
   5. Usługa – każda z usług świadczonych przez dietetyk Aleksandrę Auguściak drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, w szczególności z zakresu doradztwa żywieniowego, w tym konsultacje dietetyczne jednorazowe i w formie współpracy 1- lub 3-miesięcznej,
   6. Usługodawca – Dietetyk Aleksandra Auguściak, która świadczy Usługi za pośrednictwem Strony, określone w ofercie przedstawionej na Stronie,
   7. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, w tym Pacjent korzystający z Konsultacji,
   8. Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Pacjentem), w szczególności o świadczenie konsultacji dietetycznej,
   9. Umowa sprzedaży – Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w której Usługodawca zobowiązuje się przenieść na Usługobiorcę własność gotowego jadłospisu i wydać mu gotowy jadłospis w formie treści cyfrowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, a Usługobiorca zobowiązuje się jadłospis odebrać i zapłacić Usługodawcy cenę określoną na Stronie.

 

 1. Warunki korzystania ze Strony
  • Strona działa na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  • Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dozwolone i dobrowolne.
  • Strona funkcjonuje na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych.
  • Korzystanie ze Strony lub Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  • Usługodawca może w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać ich wykonywanie albo zmienić tryb ich świadczenia.
  • Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 

 1. Obowiązki Usługobiorcy.
  • Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług
  • Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług z ważnych przyczyn, nie później jednak niż do pierwszej Konsultacji,
  • Odstąpienie od Umowy następuje poprzez wysłanie przez Usługobiorcę oświadczenia do Usługodawcy o odstąpieniu od Umowy w wiadomości e-mail.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób opisany w punkcie 5.1., Usługodawca zwraca w całości Usługobiorcy opłatę za Usługę.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Umowy sprzedaży gotowych jadłospisów w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Każdy Usługobiorca, w zakresie wynikającym z punktu 7, 8, 9, 10 niniejszego Regulaminu, może zgłaszać zastrzeżenia, nieprawidłowości lub wady w świadczonych Usługach. Reklamacja może dotyczyć również gotowych jadłospisów.
  • Odpowiedniego zgłoszenia należy dokonać w wiadomości e-mail na adres e-mail: lolafasoladietetyk@gmail.com w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja”.
  • Zgłoszenie powinno zawierać opis występującego problemu oraz dane kontaktowe Usługobiorcy, które umożliwią przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Usługobiorcę.
  • Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o problemie zgodnie z punktem 6.3. Regulaminu. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.
  • W przypadku, gdy reklamacja Usługobiorcy zostanie uznana za zasadną, Usługodawca może zaproponować inną formę wykonania Usługi lub zmiany w jadłospisie, inną Usługę o tej samej wartości co reklamowana Usługa lub jadłospis albo jeżeli jest to niemożliwe, Usługodawca może zwrócić część lub całość wniesionej przez Usługobiorcę opłaty za reklamowaną Usługę lub jadłospis.

 

 1. Usługi
  • Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę drogą elektroniczną polegającą w szczególności na:
   1. świadczeniu jednorazowej Konsultacji,
   2. świadczeniu Konsultacji w formie współpracy 1- lub 3-miesięcznej,
  • W celu korzystania z Usług oprócz działającej sieci Internet konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego konta w wybranym komunikatorze pozwalającym na komunikowanie się na odległość,
  • Procedura świadczenia Usług opisana jest szczegółowo w punktach 8, 9 Regulaminu oraz dostępna jest na Stronie.
  • Ceny Usług określane są na podstawie Cennika lub indywidualnie z Usługobiorcą.
  • Usługobiorca w celu skorzystania z Usług wybiera zamówienie dostępne na Stronie a następnie opłaca je.
  • Usługobiorca celem skorzystania z Usługi wpłaca za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, systemu PayPal lub innego systemu dostępnego na Stronie, na indywidualne konto bankowe Usługodawcy opłatę za Usługę, określoną na podstawie Cennika lub indywidualnie z Usługobiorcą.

 

 1. Procedura świadczenia Konsultacji
  • Pacjent otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail ankietę i dziennik żywieniowy, który powinien wypełnić i odesłać do Dietetyka, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
  • Odesłanie wypełnionej ankiety i dzienniczka żywieniowego jest warunkiem odbycia Konsultacji. Ankieta oraz dziennik żywieniowy powinny być przesłane do Dietetyka najpóźniej na 3 dni przed umówioną Konsultacją.
  • Po dokonaniu i opłaceniu zamówienia Dietetyk wysyła Pacjentowi możliwe terminy Konsultacji. Pacjent może skorzystać z zamówienia w określonym na Stronie terminie, po którym zamówienie uznaje się za nieważne, bez zwrotu kosztów, chyba że Dietetyk umówi się z Pacjentem inaczej.
  • W przypadku dwukrotnego odwołania Konsultacji przez Pacjenta Usługę uznaje się za nieważną, bez zwrotu kosztów.
  • W terminie 14 dni od pierwszej Konsultacji Dietetyk przesyła zalecenia żywieniowe oraz jadłospis na adres e-mail podany przez Pacjenta.
  • W trakcie trwania współpracy Pacjent ma możliwość zadawania pytań Dietetykowi z zakresu świadczonych Usług, które należy kierować na adres e-mail Dietetyka lub za pośrednictwem wybranego przez Pacjenta komunikatora.
  • W trakcie trwania współpracy Dietetyk przesyła w każdy piątek do Pacjenta raport tygodniowy, w którym Pacjent opisuje swoje odczucia i postępy. Na podstawie raportu Dietetyk może dokonać zmian w jadłospisie na poziomie kaloryczności i makroskładników.
  • Pacjent powinien odesłać Dietetykowi wypełniony raport do końca weekendu, chyba że został ustalony inny termin. Nieodesłanie raportu do Dietetyka może obniżyć jakość współpracy i efektów.
  • Zmiany w jadłospisie na poziomie kaloryczności i makroskładników mogą zostać wprowadzone tylko za pomocą raportów tygodniowych.
  • Razem z ostatnim raportem tygodniowym Dietetyk przesyła Pacjentowi proponowane terminy ostatniej Konsultacji.
  • Pacjent ma możliwość przedłużenia współpracy z Dietetykiem poprzez ponowne wybranie na Stronie Usługi i jej opłacenie.

 

 1. Procedura świadczenia jednorazowej Konsultacji
  • Jednorazowa Konsultacja odbywa się w sposób opisany w punktach 7.5.-7.6. i 8.1-8.4. Regulaminu.
  • W terminie 7 dni od dnia pierwszej Konsultacji, Dietetyk przesyła na adres e-mail podany przez Pacjenta podsumowanie Konsultacji wraz z zaleceniami żywieniowymi oraz obliczonym zapotrzebowaniem kalorycznym.
  • Konsultacja jednorazowa nie obejmuje sporządzenia planu żywieniowego.

 

 1. Procedura zamawiania gotowych jadłospisów
  • Usługobiorca wybiera gotowy jadłospis dostępny na Stronie i dokonuje płatności zgodnie z punktem 7.5-7.6. Regulaminu, co jest równoznaczne z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Gotowe jadłospisy dostępne na Stronie są przesyłane automatycznie do Usługobiorcy w formie treści cyfrowych, w wiadomości e-mail po zaksięgowaniu opłaty na rachunku Usługodawcy.
  • W przypadku, gdyby jadłospis nie został przesłany na adres e-mail Usługobiorcy, Usługobiorca zgłasza to Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Gotowy jadłospis zostanie przesłany do Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.
  • Zakup gotowego jadłospisu nie upoważnia Usługobiorcy do otrzymania Konsultacji dietetycznej.

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prognozowanych rezultatów w stanie zdrowia lub zmian w stanie zdrowia wynikających z niestosowania się do przekazanych zaleceń lub ustalonego jadłospisu.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak prognozowanych rezultatów w stanie zdrowia lub zmian w stanie zdrowia na skutek podania przez Usługobiorcę nierzetelnych, niepełnych informacji o swoim stanie zdrowia, w tym w szczególności informacji o chorobach, przez co jadłospis i zalecenia mogą nie być dostosowane do Jego stanu zdrowia.
  • Usługodawca ma prawo nie podjąć się współpracy lub w dowolnym momencie ją zakończyć, nie później jednak niż po pierwszej Konsultacji lub otrzymaniu wypełnionej ankiety i dziennika żywieniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  • W przypadku nie podjęcia współpracy przez Usługodawcę, Usługodawca zwraca w całości Usługobiorcy opłatę za Usługę.

 

 1. Prawa wyłączne
  • Wszystkie produkty, w szczególności gotowe jadłospisy udostępniane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami), do których wyłączne prawa autorskie przysługują Usługodawcy – Dietetyk Aleksandrze Auguściak.
  • Rozpowszechnianie produktów przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

 1. Zmiana Regulaminu
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  • Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia nowej wersji tekstu Regulaminu na Stronie lub z dniem, który zostanie wskazany w komunikacie o zmianie Regulaminu.
  • Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).